TUJUAN

  1. Menghasilkan sarjana muslim yang kokoh akidahnya, mulia akhlaknya, dalam ilmunya dan luas wawasannya, handal keterampilan hidupnya (life skill) dan kuat daya juang hidupnya untuk diabdikan kepada masyarakat, bangsa, negara dan umat.
  2. Mengembangkan dan menyebarluaskan pemikiran dan karya ilmiah dalam ilmu agama Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan martabat dan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional.